Bębny

Zapoznaj się z regulaminem zwrotu opakowań bębnów kablowych

Bębny​

REGULAMIN ZWROTU OPAKOWAŃ – BĘBNÓW KABLOWYCH

1. Opakowania zwrotne (bębny kablowe) są sprzedawane kontrahentom z terminem płatności 120 dni od dnia ich wydania.

2. Każdy bęben posiada swoje indywidualne oznaczenie, zgodnie z którym wystawiana jest faktura/faktura korekty.

3. Kontrahent może dokonać zwrotu bębnów na własny koszt do oddziału dostawcy, w którym dokonywał uprzednio zakupu – przed upływem terminu płatności faktury. W takiej sytuacji Sprzedający dokona stosownej korekty faktury sprzedaży.

4. Każdy zwrot opakowania musi być poprzedzony wiadomością mailową do Opiekuna zawierającą listę bębnów, na trzy dni przed planowanym zwrotem.

5. Brak informacji ze strony Kontrahenta będzie skutkował odmową przyjęcia opakowań.

6. Zwroty są możliwe tylko dla opakowań uprzednio ewidencjonowanych przez Sprzedawcę.

7. Opakowania obce nie będą przyjmowane.

8. Opakowania uszkodzone nie będą przyjmowane.

9. Za bębny zwrócone po terminie płatności Kontrahentowi nie będzie wystawiana faktura korekty.

10. Kontrahent zwracający opakowania otrzyma „Potwierdzenie przyjęcia opakowań zwrotnych” na podstawie którego może ubiegać się o dokument korekty.

11. Brak dokumentu, brak podpisu pracownika Electro5, brak daty na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia opakowań zwrotnych” może wydłużyć czas oczekiwania na fakturę.

12. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.