Polityka Cookies

Klauzula informacyjna dla klientów

Szanowni Państwo,
w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Klientów i ich pracowników (dalej łącznie jako „Klient”) jest Electro 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Nowatorska 29, 34-431 Waksmund, KRS: 0000696575, NIP: 7352873452, REGON: 36833058300000.
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
realizacji procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów (w tym w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi księgowe) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
realizacja procesu reklamacji – 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.
Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.