Protokół reklamacyjny

Zapoznaj się z regulaminem protokołu reklamacyjnego

REGULAMIN REKLAMACJI

 • Zgłaszanie reklamacji:
 • Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, wypełniając druk reklamacyjny dostępny na stronie internetowej firmy, bezzwłocznie po ujawnieniu usterki.
 • Wypełniony druk reklamacyjny należy przesłać na adres e-mail: reklamacje@electro5.pl lub złożyć osobiście w oddziale firmy.

Informacje wymagane w druku reklamacyjnym:

 • Imię i nazwisko/nazwa firmy
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Numer faktury zakupu
 • Szczegółowy opis wady towaru
 • Oczekiwany sposób rozwiązania reklamacji (naprawa, wymiana, zwrot pieniędzy)

Procedura reklamacyjna:

 • Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, firma potwierdzi jego przyjęcie i przekaże dalsze instrukcje dotyczące postępowania z wadliwym towarem.
 • Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

Zwroty:

 • W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy należy odesłać na adres podany przez firmę, chyba że uzgodniono inaczej.
 • Koszty przesyłki związane z odesłaniem towaru wadliwego pokrywa firma, jeśli reklamacja zostanie uznana.

Postanowienia końcowe:

 • Niniejszy regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2024 r.